Cirkevný zbor je viazaný dlhodobými záväzkami, ktoré potrebuje pravidelne uhrádzať.

Za tým účelom je každému členovi našej cirkvi cirkevným právnym predpisom uložená povinnosť uhradiť cirkevný príspevok (predtým: cirkevná daň) v tom cirkevnom zbore, kde je evidovaný. 


V našom CZ ECAV Trebišov bol na výročnom zborovom konvente za rok 2020 

(v nedeľu 18.7.2021) určený cirkevný príspevok  

vo výške                 20,- €     za člena cirkevného zboru na rok 

(alebo 1,66 € na mesiac).


Cirkevný príspevok môžete zaplatiť (naraz celú sumu, alebo si ho môžete rozdeliť na viac splátok) 

v hotovosti zborovým pokladníčkam. 

V Trebišove sestre Jane Hybenovej a v Sečovciach sestre Elene Leškaničovej

alebo bankovým prevodom na zborový účet číslo: 

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3002 1337 s informáciou pre prijímateľa, 

že ide o cirkevný príspevok.

Napríklad: CP 2024, rod. Pokojná (cirkevný príspevok za rok 2023, rodina Pokojná)

alebo pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu.
Po zosnímaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a správnu informáciu pre prijímateľa.


Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.