Milodary:

Okrem cirkevného príspevku tvoria milodary a pravidelné ofery najväčšiu časť príjmov cirkevného zboru. K finančným výdavkom cirkevného zboru patria najmä náklady na prevádzku farského úradu a starostlivosť o kostol a priľahlý zborový areál. 

Pokiaľ máte v rodine, alebo v osobnom živote jubileá, alebo iné príležitosti a plánujete venovať milodar na potreby cirkevného zboru, môžete svoje príspevky posielať bezhotovostne. Všetky takto prijaté financie budú zaevidované, zosumarizované a po ukončení karantény a po umožnení návratu do našich chrámov Božích budú riadne vyhlásené na nedeľných Bohoslužbách, tak ako sme na to boli zvyknutí.

Svoje milodary môžete posielať prostredníctvom bankového prevodu na zborový účet číslo: 

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3002 1337 s informáciou pre prijímateľa, že ide o milodar


alebo pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu. Po zosnímaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno.


Ďakujeme Vám za vašu ochotu a láskavú pomoc.