Odporúčanie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej

Odporúčanie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej


Odporučenie k podávaniu a prijímaniu Večere Pánovej v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (7. jún 2023).


Bratia a sestry, 

         Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) - po zrušení protipandemických opatrení a vzhľadom na viaceré dotazy - odporúča, aby cirkevné zbory ECAV používali niektorý z troch spôsobov prisluhovania Večere Pánovej (VP), pričom sa sami rozhodnú pre jeden z nich:

         Prvý spôsob prijímania VP je ten, ktorý bol zaužívaný pred pandémiou: Prisluhujúci distribuuje posvätený chlieb (oblátku) vložením do úst komunikantov. Posvätené víno prijímajú komunikanti z kalicha tak, že prisluhujúci okraj kalicha pred priložením k ústam ďalšiemu komunikantovi dôkladne utrie čistou utierkou. Zbor biskupov ECAV si je vedomý, že viacerí naši spoluveriaci (obzvlášť z prostredia zdravotníctva) mali vážne výhrady k hygiene Prvého spôsobu prijímania VP už pred pandémiou. Niektorí z hygienických dôvodov radšej Večeru Pánovu ani neprijímali. Preto Zbor biskupov odporúča aj ďalšie dva spôsoby prisluhovania VP: 

         Druhý spôsob prijímania VP je ten, že prisluhujúci podáva posvätený chlieb do otvorenej dlane komunikanta, ktorý si oblátku sám vloží do úst. Následne na podnose im je ponúknutý individuálny kalištek s posväteným vínom. Kalištek si veriaci vezmú z podnosu a víno prijmú. 

Žiadame prisluhujúcich, aby bezprostredne po prijatí posvätného vína komunikantmi, sami vyzbierali použité kališteky na pripravenú tácku - a to aj v prípade, že sú k dispozícii len jednorazové kališteky z plastu. 

Odporúčame všetkým cirkevným zborom, ktoré využívajú aj tento spôsob prijímania VP, aby si zaobstarali k ostatným bohoslužobným nádobám, riadne nerezové kališteky, ktoré je možné po umytí opakovane používať.
 
         Tretí spôsob prijímania VP je kombináciou predošlých dvoch. Prisluhujúci vopred oboznámi komunikantov, akým spôsobom bude prisluhovaná Večera Pánova pri prvých stoloch a ktorým spôsobom v závere prisluhovania. 

         Zbor biskupov ECAV neodporúča prisluhovať Večeru Pánovu intinkciou – hromadne, v bohoslužobnom spoločenstve (intinkcia - spôsob prijatia Večere Pánovej namočením posvätného chleba v posvätnom víne) - a to z hygienických dôvodov. Tento spôsob prisluhovania VP je vhodný len v osobitých prípadoch, jednotlivcom, napr. komunikantovi na lôžku. 

         Cirkev má urobiť všetko preto, aby sme ľudí túžiacich po Pánovi a Jeho dare milosti, zbavili akejkoľvek pochybnosti, že Večera Pánova naozaj zachraňuje a nie je treba báť sa ju prijímať. Náš reformátor Dr. Martin Luther zdôrazňoval, že nie je dôležitá forma bohoslužby, ale jej obsah. Nie je dôležitá len účasť veriaceho, ale pripravenosť jeho srdca prijímať Božie požehnanie. Jednotu cirkvi nevytvára uniformita spôsobu prijímania Večere Pánovej, ale viera komunikantov, že nás spája nádej v Kristovi, že Jeho umučené telo a Jeho preliata krv - nám, kajúcim hriešnym ľuďom, spôsobujú odpustenie, očistenie a spasenie a tvoria z nás jednu rodinu cirkvi Pánovej. 

S bratským pozdravom 
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV 
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV 

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/odporucenie-k-podavaniu-a-prijimaniu-vecere-panovej